Maskavas iela 451a, Rīga
Пн. — Пт.: 9.00 — 18.00 Сб.,Вс.: 9.00 — 18.00

Политика конфиденциальности


Privātuma politika

Šī privātumā politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo SIA Best Finance (Reģ. nr.: 40203192072, adrese: Maskavas iela 409 – 88, Rīga, LV-1063) (turpmāk tekstā — Uzņēmums vai Mēs).Nododot Uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat Privātuma politikas noteikumiem, lūdzam neiesniegt savus personas datus apstrādei.

Šajā Privātuma politikā ar “personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt.
Veicot personas datu apstrādi Mēs ievērojam Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa
Regulu 2016/27 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā. Mēs ievērojam kreditoru norādījumus, kuru vārdā vai uzdevumā Mēs apstrādājam personas datus.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, ka Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, tajā skaita informēt Jūs par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, personas datu uzglabāšanas termiņiem, apstrādes juridiskiem pamatiem, kā arī citu informāciju, kāda Mums ir jāsniedz Jums saskaņa ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • Identifikācijas dati: Vārds, Uzvārds, personas kods vai personas identifikācijas kods, dzimšanas datums
 • Kontaktinformācija un saziņas dati: telefona numurs, adrese, e-pasta adrese
 • Ģimenes dati: informācija par Jūsu ģimeni un saistīto personu informācija
 • Profesionālie dati: ziņas pār izglītību, darba vietu un stāžu
 • Finanšu dati: Konta izdrukas, konta numuri, ziņas par ienākumiem, esošam kredītsaistībām, piederošajiem īpašumiem, atzīmēm un vēsturiskajiem atzīmēm datubāzēs, kā arī parādsaistību atlikumiem, izziņas no oficiālam iestādēm.
 • Ar pakalpojumiem saistītie dati: Ziņas par saistībām-līgumu izpildi vai neizpildi, iesniegti pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Mēs apstrādājam Jūsu persona datus šādiem nolūkiem — starpniecības pakalpojumu sniegšanai, kas sevī ietver Jūsu personas datu apstrādi klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai, uzturēšanai, pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai, pakalpojuma lietošanas veicināšanai, klientu apkalpošanai iebildumu ieskatīšanai un apstrādei, kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai, krāpšanas gadījumu novēršanai ,noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei, mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai, informācijas sniegšanai Valsts pārvaldes iestādēm un operatīvas darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Jūsu personīgie dati tiek glabāti 30 dienas no brīža, kad Jūs aizsūtāt līzinga pieteikumu un 30 dienas pēc kreditēšanas līguma noformēšanas. Pēc tam detalizēti dati par Jums tiek izdzēsti, izņemot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs). Mēs esam tiesīgi glabāt Jūsu personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu Mums saistīto tiesisko pienākumu izpildi, ka arī, lai aizsargātu Jūsu vai citu personu vitālas intereses.
Personīgo datu vākšanai, uzglabāšanai un apstrādei tiek pielietoto drošības pasākumi pret nesankcionētu piekļuvi.

Klienta tiesības un pienākumi:
Saskaņa ar normatīvajam prasībām, klientam ir sekojošas tiesības:

 • uzzināt, kādā veidā tiek izmantoti personīgie dati SIA Best Finance vajadzībām
 • pieprasīt piekļuvi saviem datiem
 • pieprasīt izlabot personīgus datus, ja tie nav aktuāli
 • Pieprasīt pilnīgi nodzēst informāciju par klientu bestfinance.lv sistēmas
 • klients ir tiesīgs uz visam tiesībām, kas norādītas “Fizisko personu datu aizsardzības likumā”

Mūsu sadarbības partneri:
Mēs jūs informētam un jūs akceptējat, ka Klienta personas dati tiek nosūtīti zemāk norādītiem sadarbības partneriem. Mēs nenesam atbildību par mūsu sadarbības partneru privātuma politiku.:

 • SIA InCredit Group (Reģ.Nr.LV40103307404)
 • BIGBANK AS Latvija filiāle (Reg.Nr.40103200513)
 • TF BANK AB (Reģ.Nr.556158-1041)
 • AIZDEVUMS.LV SIA (Reģ.Nr.400034668776)
 • MOGO AS (Reģ.Nr.50103541751)
 • RENTI AS (Reģ.Nr.40203174147)
 • SIA INBANK LATVIA (Reģ.Nr.40103821436)
 • AS MC FINANCE ((Reģ.Nr.LV40103326532)
 • SIA NORD AUTO LĪZINGS ((Reģ.Nr.40203039032)

Sadarbības partneri pieteikumā norādītos klienta datus izmanto sekojošiem mērķiem — klienta identifikācijas veikšanai, maksātspējas novērtēšanas veikšanai un kredīta piedāvājuma izteikšanai pamatojoties uz klienta pieteikumu. Klients piekrīt saņemt Sadarbības partneru piedāvājumus, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju.

Piesakoties līzingam, Klients apstiprina to, ka:

 • Klients ir vismaz 18 gadu vecs un viņam ir tiesības uzņemties šajos noteikumos paredzētās saistības
 • Pieteikumā norādīta informācija ir patiesa un pilna
 • Klients informēts — par nepatiesu ziņu sniegšanu draud kriminālatbildība
 • Sadarbības partneri veic personas datu apstrādi atbilstoši partneru, klientu datu apstrādes principu noteiktiem mērķiem, noteiktā apjomā un kartībā
 • Ir izlasījis sadarbības partneru Klientu datu apstrādes principus un tie ir saprotami. Sadarbības partneru principi ir pieejami sadarbības partneru mājaslapā un klientu apkalpošanas centros, ja tādi ir.
 • Klients neiebilst, ka pieteikumā norādīto informāciju Sadarbības partneri var izmantot, lai saņemtu informāciju no trešajam personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām(tajā skaitā, bet ne tikai, no iedzīvotāju reģistra, Latvija bankas kredītu reģistrā, Kredītu informācijas biroja, reģ.Nr.40103673493, CSDD, Nederīgo dokumentu reģistra, Uzņēmumu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienestā un apstrādātu to.
 • Klients piekrīt, ka Sadarbības partneri saņem un sniedz informāciju par klienta saistībām licencētu paradu piedziņas uzņēmumu “Creditreform Latvija” SIA Reģ.Nr.40003255604, un “Paul Konsults” SIA Reģ.Nr.LV40003352670, datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām. Papildu informācija par datu apstrādi ir atrodamā Sadarbības partneru mājas lapas sadaļā Privātuma politika.
 • Klients vēlas saņemt aizdevumu uz SIA Best Finance piedāvātiem noteikumiem.
 • Klients neiebilst, ka pieteikumā norādītā informācija tiek pārbaudīta caur trešajām personām, kā arī var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas bankas kredītu reģistra, informācija var tikt saglabāta elektroniski.
 • Klients ir informēts un piekrīt, ka datus apstrādā SIA Best Finance, Reģ.Nr.40203192072, juridiskā adrese Maskavas 409-88, Rīga, LV-1063, Latvija, vai citas SIA Best Finance pilnvarotas personas. Pieprasītās informācijas neiesniegšana tiek vērtētā ka attiecīgo ziņu neesamība.

Citi noteikumi:
Mums ir tiesības un jūs piekrītat, ka Mēs varam veikt papildinājumus Privātuma politikā par to iepriekš jūs nebrīdinot. Šī Privātuma politika stājas spēkā 2019.gadā 01.maijā.

Ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju: SIA “BEST FINANCE” ReģNr.LV40203192072, faktiskā adrese Riga, Maskavas 451a, LV1063, tālruņa numurs +37120001777, e-pasta adrese :info@bestfinance.lv

Piekrīšana datu apstrādei:
Piekrītat pieteikumā norādīto personas datu nodošanai SIA Best Finance apstrādei (ieskaitot datu vākšanu un uzglabāšanu) normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā, kā arī tam, ka pieteikumā norādītos personas datus SIA Best Finance izmanto, lai saņemtu un nodotu informāciju datu apstrādei (ieskaitot to vākšanu un uzglabāšanu) trešajām personām, citiem datu pārziņiem, privātām un publiskām datu bāzēm, uzskaites sistēmām (tajā skaitā, bet ne tikai — Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Bankas kredītu reģistrs, CSDD, Nederīgo dokumentu reģistrs, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, AS „Kredītinformācijas birojs” (reģ. 40103673493), kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji un to uzturētās datu bāzes un pārbaudītu personas identitāti un spēju atmaksāt aizdevumu.

Ar šo piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 — 1, Rīga, LV-1039) veic manu personas datu apstrādi atbilstoši Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Bigbank AS Latvijas filiāles (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 — 1, Rīga, LV-1039) Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: https://www.bigbank.lv/klientu-datu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros. Ar šo es piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 — 1, Rīga, LV-1039) saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Lavijas Bankas Kredītu reģistrā, no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām.

Piekrītat, ka SIA „AIZDEVUMS.LV” (reģ.Nr.40003468776) veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši SIA „AIZDEVUMS.LV” Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami SIA „AIZDEVUMS.LV” mājaslapā: www.aizdevums.lv. Apstiprinat, ka esat iepazinies iepazinies ar SIA”AIZDEVUMS.LV” Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Jūs piekrītat, ka SIA „AIZDEVUMS.LV” saņem un sniedz informāciju par Jūsu saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem «Creditreform Latvija SIA», (reģ.Nr.40003255604) un «Paus Konsults SIA»,(reģ.Nr. 40003352670), kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām;
Piekrītat, ka SIA „Inbank līzings” (reģ.Nr. 40103821436) veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši SIA „Inbank līzings” Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami SIA „Inbank līzings” mājaslapā: www.inbank.lv. Apstiprinat, ka esat iepazinies ar SIA ”Inbank līzings” Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Piekrītu, ka SIA „Inbank līzings” saņem un sniedz informāciju par Jūsu saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem «Creditreform Latvija SIA», (reģ.Nr.40003255604) un «Paus Konsults SIA»,(reģ.Nr. 40003352670), kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām;
Piekrītat, ka TF Bank AB (reģ.Nr. 556158-1041) veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši TF Bank AB Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami TF Bank AB mājaslapā: www.tfbank.lv. Apstiprinat, ka esat iepazinies ar TF Bank AB Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Piekrītu, ka TF Bank AB saņem un sniedz informāciju par Jūsu saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem «Creditreform Latvija SIA», (reģ.Nr.40003255604) un «Paus Konsults SIA»,(reģ.Nr. 40003352670), kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām;

Piekrītat, ka SIA „NORD līzings» (Reģ. Nr.: 40103472462) veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši SIA „NORD līzings». Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami SIA „NORD līzings» mājaslapā: https://nordlizing.lv/ . Apstiprinat, ka esat iepazinies ar SIA „NORD līzings» Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Piekrītat, ka SIA „NORD līzings» saņem un sniedz informāciju par Jūsu saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem un kredītinformācijas birojiem (Creditreform Latvija SIA Reģ.Nr. 40003255604, SIA Paus Konsults Reģ.nr. 40003352670, AS Kredītinformācijas Birojs Reģ.Nr. 40103673493) kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām;